Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel portálu Akce.Spa.cz – společnost HOTEL.CZ a.s. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon +420 483 104 410, email: akce@spa.cz.

1.2. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu Akce.Spa.cz a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si wellness, lázeňské pobyty či další služby nabízené v Ubytovacím zařízení

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu Akce.Spa.cz a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování prodeje wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízených Ubytovacím zařízením a mezi Provozovatelem Akce.Spa.cz a Zákazníkem při objednání wellness a lázeňských pobytů či dalších služeb, nabízených Ubytovacím zařízením.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu Akce.Spa.cz a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“ ) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem Akce.Spa.cz a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu http://akce.spa.cz.

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním rezervačního formuláře. Objednávka je pro Zákazníka závazná. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem. Zákazník je povinen uhradit cenu pobytu, po úhradě je ověřena dostupnost pro konkrétní požadovaný termín a provedena závazná rezervace termínu.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením, Provozovatel portálu Akce.Spa.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je uvedena u každé akce na portálu Akce.spa.cz

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí po objednání poukazu. Poskytovatel vyzve Zákazníka k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složím hotovosti na účet Poskytovatele číslo 3393301309/0800, vedený u Komerční banky. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.).

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od objednávky

5.2. Akční pobyty z nabídky Akce.spa.cz nelze po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy vrátit ani za ně požadovat zpět peněžní plnění

5.3. Při nevyčerpání poukazu do data jeho platnosti poukaz propadá a Zákazník nemá nárok na vrácení peněz

5.4. Reklamace

Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení

Reklamace služeb Poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese reklamace@spa.cz nebo korespondenčně na adrese HOTEL.CZ a.s., Řeznická 7, 460 01 Liberec

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu AkceSpa.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Pokud Zákazník vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

6.2. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že jsou všechny hovory na linku +420 483 104 410 nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem provozovatele Portálu Akce.Spa.cz.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu Akce.Spa.cz a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele http://akce.spa.cz.